Gallery  >>  Bride  >>  K. DAO (คุณดาว )

 

Home     

 
 
CLICK  >>>   <<< CLICK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนภาพ Before & After นี้ พี่ต้องขอขอบคุณ ..... คุณ " ดาว " เป็นอย่างสูง
ที่มอบให้กับพี่และว่าที่น้องๆ เจ้าสาวทุกท่าน  พี่ขอขอบคุณจากใจอีกครั้งครับ  P'PING